Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Fundacja Widzialni - Szkolenia WCAG 2.1 Regulamin

Regulamin

1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016r., poz. 1030 j.t. ze zm.) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na platformie dostepneszkolenia.pl prowadzonej przez Fundację Widzialni al. Najświętszej Maryi Panny 34/8; 42-202 Częstochowa NIP: 9492129789  REGON: 24136895700000, zwaną dalej Właścicielem.
Regulamin określa zasady korzystania z platformy dostepneszkolenia.pl, w tym zasady rejestracji Użytkowników i zakupu szkoleń.

Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem korzystania z platformy oraz aplikacji mobilnej, w tym składania zamówień oraz korzystania z aplikacji mobilnej zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści.

Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem platformy w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Właściciela

2
Definicje

 • Właściciel – Fundacja Widzialni al. Najświętszej Maryi Panny 34/8; 42-202 Częstochowa NIP: 9492129789  REGON: 24136895700000, adres elektroniczny biuro@widzialni.eu
 • Administrator - podmiot upoważniony przez Właściciela do zarządzania Platformą.
 • Platforma - platforma dostepneszkolenia.pl, działająca przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę z wyłączeniem okresów na wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych, system informatyczny umożliwiający zakup szkoleń.
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną; jeżeli użytkownikiem jest konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego, żadne z postanowień regulaminu nie ogranicza praw takiego Użytkownika wynikających z przepisów prawa.
 • Konto Użytkownika - zestaw danych zawierających m.in. imię, nazwisko, login oraz adres e-mail jednoznacznie identyfikujących Użytkownika.
 • Login - unikalny ciąg znaków identyfikujący Użytkownika, podany przez niego podczas zakładania Konta.
 • Hasło - ciąg znaków podany przez Użytkownika podczas zakładania konta lub przekazany placówce oświatowej wraz z loginem autoryzujący go w procesie logowania.
 • Usługa - polega na zamówieniu szkoleń drogą elektroniczną
 • Certyfikat - dokument elektroniczny w formacie PDF potwierdzający udział Użytkownika w Kursie 

3
Rejestracja i uzyskiwanie dostępu do kursów

 1. Założenie konta i jego aktywacja jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Użytkownika.
 2. W celu wykorzystania pełnej funkcjonalności Platformy Użytkownik powinien mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową Chrome lub Edge lub Explorer (co najmniej w wersji 10.0) lub Opera (co najmniej w wersji 12.1) lub Firefox (co najmniej w wersji 41) albo zaktualizowaną wersje ich mobilnych odpowiedników. Przeglądarka musi obsługiwać język Javascript oraz cookies (interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem).
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

4
Prawa i obowiązki Użytkownika


Każdy Użytkownik ma prawo do:

 1. poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych podanych podczas zakładania konta. Użytkownik ma prawo wystąpić o to do Administratora,
 2. usunięcia swojego konta z Platformy; w tym celu należy skontaktować się z Administratorem, podając dane oraz adres e-mail użyty podczas zakładania konta. Po usunięciu konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się do Platformy,

Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. podania prawdziwych danych podczas zakładania i aktualizacji konta oraz niezwłocznej aktualizacji swoich danych, gdy ulegną one zmianie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 2. zabezpieczenia poufnych danych, takich jak hasło dostępu do Platformy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich,
 3. korzystania z platformy osobiście i nie udostępniania swojego loginu i hasła osobom trzecim,
 4. poszanowania praw innych Użytkowników i przestrzegania netykiety,
 5. ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie wprowadzane przez niego treści,
 6. przestrzegania postanowień Regulaminu.

Zabrania się:

 1. uzyskiwania dostępu do Platformy w sposób inny, niż opisany w Regulaminie,
 2. destabilizacji działania Platformy, np. przez próby zakładania fikcyjnych kont, także za pomocą automatów, wyszukiwanie luk w zabezpieczeniach i wykorzystywania ich do ataków na Platformę,
 3. wykorzystywania przez Użytkownika usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Właściciela,
 4. dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5
Prawa i obowiązki Właściciela Platformy

 1. Treści zawarte na Platformie są chronione prawami autorskimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 j.t. ze zm.).
 2. Prawa autorskie do Kursów i szkoleń należą do Właściciela Platformy, podmiotów współpracujących na podstawie odrębnych umów z Właścicielem Platformy lub autorów Kursów. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby Platforma była stale dostępna i działała prawidłowo. Właściciel zastrzega sobie wykonywanie zaplanowanych lub pilnych konserwacji Platformy w celu utrzymania lub modernizacji bez wcześniejszego powiadomienia. Jednakże w przypadku zaplanowanej konserwacji, która będzie trwała dłużej niż jeden dzień, Właściciel dołoży wszelkich starań, aby poinformować Usługobiorców o tych planach co najmniej jeden dzień wcześniej.
 3. Właściciel ma prawo aktualizacji treści oferowanych szkoleń.


Zawarcie umowy i realizacja


Zawarcie umowy

 1. W celu zawarcia umowy między Właścicielem oraz Użytkownikiem, Użytkownik powinien:
  1. zalogować się do Platformy,
  2. dodać do koszyka dostępne szkolenie,
  3. wybrać rodzaj płatności,
  4. złożyć zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamawiam”,
  5. dokonać płatności.
 2. Do zawarcia umowy dotyczącej zamówionego kursu dochodzi z chwilą dokonania płatności.
 3. Wysokość wynagrodzenia podana jest przy każdym kursie umieszczonym na Platformie.
 4. Dostępne są następujące formy płatności:
  • Płatność przy pomocy systemów płatności on-line
  • Przelew bankowy
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych. Każdy z zewnętrznych dostawców usług płatniczych posiada własny regulamin.

Usługa

 1. Usługa na platformie dostepneszkolenia.pl polega na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości złożenia zamówienia na wybrane przez niego kursy.
 2. Po ukończeniu kursu Użytkownik otrzymuje certyfikat ukończenia.

Rozwiązanie umowy

 1. Umowa ulega rozwiązaniu po przeprowadzeniu kursu.
 2. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli druga strona nienależycie wywiązuje się z umowy, została wezwana do należytego wykonywania umowy i wyznaczono jej w tym celu co najmniej 14 dniowy termin, który upłynął bezskuteczne.


Reklamacje

 1. Reklamacje związane z nienależytym wywiązaniem się z wykonania Usługi Użytkownik może składać:
  • na adres 42-202 Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 34/8;
  • pocztą elektroniczną na adres biuro@widzialni.eu
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy,
  • przedmiot reklamacji,
  • żądanie związane z reklamacją
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.

8
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel.
 2. Właściciel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r., poz. 1030 j.t. ze zm.) oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016r., poz. 922 j.t. ze zm.) i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Właścicielowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 4. Właściciel jest zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku (oraz danych dodatkowych np. adres IP), osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo.
 5. Szczegółowe zasady dotyczące Polityki prywatności znajdują się w stopce strony pod adresem dostepneszkolenia.org pod linkiem „Polityka prywatności”.

9
Zmiany oferty i promocje

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany oferty, cen, promocji, rabatów.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.

10 
Postanowienia końcowe

 1. O zmianach w Regulaminie Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną na podane w procesie rejestracji adresy e-mail. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od powiadomienia i nie dotyczy umów zawartych przed jej wejściem w życie.
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie https://www.widzialni.org/dostepneszkolenia/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej obowiązuje regulamin obowiązujący w czasie składania zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa właściwego dla siedziby Właściciela.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz innych polskich ustaw.

Data aktualizacji regulaminu: 9 czerwca 2022r.