Otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie. Interwencja dotyczy portalu obywatel.gov.pl nadzorowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Uściślając, chodzi o implementację nowego formularza wniosków wydawania dowodu osobistego (Zobacz jak zmienił się elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego).

Problem jest tym bardziej poważny, ponieważ dotyka obszary natury formalnej. Bez ważnego dowodu nie jesteśmy w stanie zrealizować wielu spraw. Jak słusznie zwrócił uwagę - Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni - Artur Marcinkowski:

"Ministerstwo Cyfryzacji powinno stanowić dobry przykład, tworzyć dobre praktyki dla pozostałych podmiotów realizujących zadania publiczne. Wprowadzanie nowych usług cyfrowych powinno być gruntownie przetestowane pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA. Bez tego elementu osoby ze specjalnymi potrzebami pozostaną na marginesie życia społecznego i cyfrowego".

W związku z podjętymi działaniami, eksperci Fundacji Widzialni wraz z konsultantami opracowali scenariusze badań. Obejmowały one m.in. wypełnienie wniosku - formularza - o wydanie dowodu osobistego poprzez możliwe ścieżki - profil zaufany czy bankowość elektroniczną. Podczas analiz eksperci oraz konsultanci jednogłośnie stwierdzili, że wykonanie zadań w obu scenariuszach jest niemożliwe lub poprzez ogromne bariery w dostępie do informacji wyjątkowo trudne do zrealizowania. 

Do największych barier można zaliczyć  m.in.:

  • niewłaściwą strukturę nagłówków,
  • brak lub niewłaściwe etykiety pól formularzy,
  • mechanizm Captcha,
  • błędy obsługi serwisów z poziomu klawiatury,
  • niewłaściwe opisy alternatywne zamieszczonych grafik,
  • brak atrybutu lang dla wyrazów obcojęzycznych .

Ostatecznym wnioskiem, co przekłada się na stanowisko Fundacji Widzialni, jest fakt, że osoby niewidome, słabowidzące korzystające z technologii asystujących (tj. czytniki ekranu) oraz osoby wykorzystujące do nawigacji wyłącznie klawiaturę nie będą w stanie skorzystać z oferowanej usługi. Wystosowaliśmy w tej sprawie pismo do osób odpowiedzialnych za administrowanie portalem, z prośbą o ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji. Będziemy informowali Was o dalszym przebiegu sprawy.