Dziękujemy za Wasze zaangażowanie w Widzialni Watchdog. W ubiegłym tygodniu napłynęło do nas zgłoszenie o braku dostępności Portalu CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – https://prod.ceidg.gov.pl. Portal ten jest nadzorowany przez Ministerstwo Rozwoju.

Jak czytamy w informacji na stronie – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Nie ulega wątpliwości, że powyższa strona, jako portal nadzorowany przez Ministerstwo Rozwoju podlega prawu, które reguluje kwestie związane z dostępnością serwisów internetowych, w tym obowiązującego standardu WCAG 2.0.

Brak dostępu do informacji zawartych na stronie CEIDG może dla osób z niepełnosprawnościami oraz innych narażonych na wykluczenie cyfrowe oznaczać różnego rodzaju trudności natury formalnej, a nawet uniemożliwić wykonywanie pracy związanej z pozyskaniem tychże informacji.

Podjęliśmy już pierwsze kroki w tej sprawie, zespół ekspertów Fundacji Widziani dokonał analizy zgłoszonego problemu braku dostępności serwisu w wyniku, którego ujawniono błędy takie jak: kod Captcha do weryfikacji przesłania danych, brak etykiet przy polach formularzy, błędna deklaracja języka dokumentu html, czy błędy parsowania – walidacja kodu html.

Wystosowaliśmy w tej sprawie pismo do jednostki odpowiedzialnej za administrowanie serwisem, z prośbą o ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji. Będziemy informowali Was o dalszym przebiegu sprawy.